Algemene voorwaarden pretechoscopie

Beperking en aansprakelijkheid
Het doel van de echo is niet medisch/diagnostisch. De echo wordt uitsluitend op eigen verzoek gemaakt voor het maken van mooie beelden van het kind. Het pretecho consult is een volledige vrije keuze van de individuele klant. Er wordt niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Omdat er geen sprake is van medische beoordeling, zal om deze reden dan ook niet altijd biometrie verricht worden. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

Mochten de echoscopisten, van Verloskundige Praktijk Nuvola, ondanks dat er niet doelbewust wordt gekeken naar afwijkingen, toch iets opvallends zien, dan behouden zij zich het recht dit mede te delen aan de klant en de desbetreffende verloskundige zorgverlener. De klant geeft hiervoor toestemming door het toestemmingsformulier voorafgaand aan het echoconsult te ondertekenen. Omdat de echo niet medische/diagnostisch is, zijn de echoscopisten van Verloskundige Praktijk Nuvola, op geen enkele wijze aansprakelijk stellen op gebleken en niet gemelde afwijkingen.

Er is op geen enkele wijze sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft berusten bij de behandelende verloskundige en/of arts.

Verloskundige Praktijk Nuvola is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de opdrachtgever of derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden. Aansprakelijkheid voor enige gevolgschade, materiële en immateriële schade wordt uitgesloten.

Geslachtsbepaling
Bij een eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Verloskundige Praktijk Nuvola kan nooit aansprakelijk gesteld worden door eventuele foute beoordeling van het geslacht en de hieruit voortvloeiende gemaakte kosten.

Beeldmateriaal
Omdat het uiteindelijke resultaat van het echoconsult, zeker in geval van 3D/4D echo’s, afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de baby, kunnen er geen garanties voor duidelijk zichtbare beelden gegeven worden. De echoscopisten van Verloskundige Praktijk Nuvola verplichten zich binnen de tijdslimiet van het echoconsult haar uiterste best te doen om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. Er kan geen restitutie van geld plaatsvinden. Wel kunnen de echoscopisten van Verloskundige Praktijk Nuvola zich beraden op een eenmalige gratis herhalingsecho.
Het is niet toegestaan eigen foto- of videoapparatuur mee te nemen.

Na tientalen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn er tot op heden geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echoscopische apparatuur. Verloskundige Praktijk Nuvola neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op korte of lange termijn.

Annulering
In geval van overmacht, vanuit Verloskundige Praktijk Nuvola, zal er zo spoedig mogelijk contact gelegd worden met de klant, voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn. Annulering door de klant dient tenminste 24 uur voor het tijdstip van het consult plaats te vinden. Deze is kosteloos indien op het moment van annuleren een nieuw echoconsult wordt ingepland.

Betaling
De betaling geschiedt door pinnen tijdens het consult. Zonder deze betaling kan het consult niet plaatsvinden. De tarieven kunnen worden aangepast.

Strippenkaart
Een strippenkaart is bestemd voor 1 zwangere en kan niet doorgegeven worden aan een ander.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verloskundige Praktijk Nuvola is gehele of gedeeltelijke productie van beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze verboden. Beeld en/of geluidsmateriaal wordt niet zonder toestemming van de cliënt aan derden overgedragen.

Algemene bepalingen
Op de tussen “Verloskundige Praktijk Nuvola” en klant gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit de (niet-nakoming) van de overeenkomst worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter.