Privacyverklaring website Nuvola

Nuvola gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Nuvola deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Nuvola bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Nuvola houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Nuvola vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Nuvola informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Nuvola informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Nuvola informeert cliënten indien Nuvola bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.